Poniedziałek, 30.3.2020
Name days: Amelia / Aniela / Leonard
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. bł. ks. J. N. Chrzana w Gostyczynie

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. J. N. Chrzana w Gostyczynie

Ochrona danych osobowych

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Klauzula informacyjna

dotycząca wejścia w życie z dniem 25 maja 2018 r.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – tzw. RODO

                W związku z rozpoczęciem przez Pani/Pana dziecko wychowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego, szanując Pani/Pana prywatność oraz dbając o to, abyście Państwo wiedzieli kto i w jaki sposób przetwarza Pani/Pana (oraz Pani/Pana dziecka) dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą to ustalić.

  1. Administrator Danych Osobowych. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie, zwana dalej: Administratorem. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Gostyczyna 48, 63-460 Nowe Skalmierzyce lub telefonując pod numer: 62 762 30 03 lub adres  poczty elektronicznej: spgostyczyna@noweskalmierzyce.pl.
  2. Inspektor Ochrony Danych. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD). IOD jest Mateusz Raj, z którym można się skontaktować pisząc na adres email: spgostyczyna@noweskalmierzyce.pl lub tradycyjną pocztą, pisząc na adres podany w pkt. 1.
  3. Cele. Celem przetwarzania danych osobowych:

‒         jest realizacja wychowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe). Podstawą jest: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas ciąży oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO – czyli za Pani/Pana zgodą,

‒         zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i ochrona mienia w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring),

‒         realizacja celów informacyjnych i promocyjnych poprzez zamieszczanie informacji – w tym wizerunków – na oficjalnej stronie internetowej placówki – wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów.

4. Podstawy prawne. Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy prawa, w szczególności:

‒         Ustawa z 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 poz. 2198),

‒         Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.),

‒         Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. 2017 poz. 2159 ze zm.).

5. Przetwarzane dane osobowe.

5.1.  Dane identyfikacyjne ucznia: imię i nazwisko, nr PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania
i zameldowania, itp., informacje na temat potrzeb edukacyjnych dziecka (np. opinie, orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznych). Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.), Ustawa z 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 poz. 2198), Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. 2017 poz. 2159 ze zm.).

5.2.  Dane identyfikacyjne rodziców, opiekunów ucznia, takie jak: imiona i nazwiska, adres zamieszkania, nr telefonów, adres poczty elektronicznej, informacje niezbędne do zapewnienia dziecku właściwej opieki w czasie zajęć organizowanych przez placówkę, informacje nt. sytuacji wychowawczej ucznia, informacje dotyczące frekwencji ucznia na zajęciach szkolnych, informacje
o wynikach edukacyjnych dziecka, jego zachowaniu, informacje nt. jego rozwoju. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.), Ustawa z 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 poz. 2198).

5.3.  Wizerunek zarejestrowany poprzez instalację monitoringu wizyjnego w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz dla ochrony mienia. Podstawa prawna: Art. 108 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.).

5.4.  Wizerunek ucznia utrwalony przy okazji prowadzania dokumentacji fotograficznej szkolnych uroczystości, zawodów, innych wydarzeń. Podstawa prawna: Zgoda wyrażona przez rodziców, opiekunów prawnych dziecka.

6. Konsekwencje niepodania danych. Podanie danych wynika z przepisów prawa i jest konieczne do realizacji obowiązku ciążącego na Administratorze. Przetwarzanie wizerunku odbywa się za dobrowolną zgodą rodziców lub opiekunów. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało pominięciem Państwa dziecka w informacjach zamieszczanych na oficjalnej stronie szkoły, dotyczących sukcesów, wydarzeń, w których dziecko brało udział.

7. Okres przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez cały czas, przez który będzie realizowane wychowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny dziecka, a także później, w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego, wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca  1983  r.  o  narodowym  zasobie  archiwalnym  i  archiwach  (Dz.U. z  2018  r.,  poz.  217 ze  zm) zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną. Dane osobowe wyrażone za zgodą rodziców lub opiekunów będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.

8. Odbiorcy danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych będą tylko i wyłącznie te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi: transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę, firmy prawnicze, informatyczne.

9. Przekazywanie danych osobowych. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

10. Prawo dostępu. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii i sprostowania danych. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody mają Państwo prawo do ich usunięciach.

11.Prawo do skargi. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
fax. 22 531 03 01
Infolinia: 606-950-000

12. Przetwarzanie automatyczne. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Profilowanie: Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Galeria Zdjęć